Generalitat de Catalunya

 Mapa web | Contacte | Castellano  

Temes | Serveis | Generalitat | Catalunya


Tornar a l'inici


Terminal Intermodal Empordà

 

  Transparència i bon govern

 
 


La transparència és una obligació de tota administració pública perquè és un dret dels ciutadans tenir accés a la informació que fa referència a la gestió pública. Es un repte millorar al màxim la comunicació i la transparència de les dades del sector públic en relació amb els ciutadans, aquesta llei és doncs un esforç per capgirar els recels entre els administrats i l'administració i també per reforçar els mecanismes que impedeixin que es prenguin decisions que no siguin objectives o que tinguin interessos de part per a eradicar-les.
La transparència doncs és un exercici que hem de compartir totes les persones que en un àmbit o un altre del sector públic estem treballant i alhora prestant un servei a la societat, i l'hem d'aplicar en els diferents àmbits del nostre treball, hem de garantir l'accés a la informació, hem de donar resposta al ciutadà si així ens ho demana, als nostres  usuaris habituals, siguin clients o proveïdors, el repte del govern de la Generalitat en el seu conjunt ha de ser també el nostre repte particular com professionals d'una empresa del sector públic del govern.
TIE vol donar compliment a la Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya a través d'aquest portal, on trobareu tota la informació prevista en la Llei.
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL és una societat participada per CIMALSA i el Port de Barcelona, per impulsar una plataforma intermodal a l'Alt Empordà, a 35 km. de la frontera francesa. En aquesta primera fase d'impuls, la societat té un caràcter instrumental, sense personal adscrit i amb una activitat mínima, que progressivament adquirirà més força. Per això, actualment no compta amb organigrames operatius, ni amb representació sindicals. Tampoc atorga subvencions i ajuts a tercers. La seva actuació territorial es recull en els Plans sectorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, al qual està adscrita. TIE, en el desenvolupament de la seva activitat, no té capacitat normativa, ni realitza actes sota el règim d'intervenció administrativa. Així, no trobareu cap informació relativa a aquests punts en el nostre portal.
És el nostre compromís mantenir actualitzada la informació disponible, fet pel qual es revisarà amb caràcter trimestral tota la informació.
 

 

 Estructura organitzativa

 


Organigrama dins l'administració i funcions atribuides

 
 

Organigrama Consell Administració

 
 

Acord de govern, creació TIE

 
 

Estatuts
 

 
 

 Alts càrrecs

 
 


Relació alts càrrecs
Retribucions i variacions patrimonials
Perfil professional
Codi conducta
Agenda pública
 

 
 

 Contractació i convenis

 
 


Plataforma pública de contractació
Registre públic de contractes
Instruccions internes de contractació
Codi Bones Pràctiques Contractació
 

 
 

 Gestió econòmica

 
 


Pressupostos
Comptes anuals 2015
Memòria econòmica 2012
Memòria econòmica 2013
Balanç 2016
Pèrdues i guanys 2016
 

 
 

 Gestió patrimonial

 
 


Adscripció Terminal de Vilamalla

Lloguer Terminal de Vilamalla

 
     


Terminal Intermodal Empordà, S.L. és una societat formada per CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, i l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb l'objectiu de promoure un centre logístic intermodal a la zona de Vilamalla i el Far d'Empordà  (Alt Empordà ).
 


Aquest centre logístic intermodal té la voluntat d'afavorir el transport de mercaderies per ferrocarril i potenciar la permeabilitat de la frontera franco-espanyola per aquest tipus de mercaderies.
 


Actualment, TIE SL està desenvolupant el planejament i els projectes per aquest futur centre intermodal. En aquesta fase es compta amb el suport econòmic de la UE en el marc de la iniciativa TEN-T.
 


Així mateix el Ministeri de Foment ha incorporat aquest projecte en el "Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías".
 

 

Protecció de dades i
Avís legal

© TIE SL Terminal Intermodal Empordà  -  NIF B-65278244
carrer Còrsega, 273,  08008 Barcelona, telèfon +34 933 634 960

Contactar
Accessibilitat